Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wydzial Koordynacji Informacji i Promocji, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskichzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.funduszowestory.eu/

Data publikacji: 2021.09.01
Data aktualizacji: 2021.09.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: 2021.09.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z Wydziałem Portali Internetowych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@funduszowestory.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +22 273 74 00.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znajdujący się w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następujące działania:

1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku Ministerstwa od ul. Wspólnej.
2. Przed budynkiem Ministerstwa oznakowano kolorem niebieskim 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
3. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wykonano nową ladę w oknie podawczym kancelarii z odcinkowym obniżeniem blatu.
4. Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie recepcji oraz dziennika podawczego.
5. Oznaczono (oklejono) paskami antypoślizgowymi posadzkę dojścia do recepcji oraz do toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
6. W holu wejściowym do budynku Ministerstwa oznaczono słupy kontrastowymi elementami architektonicznymi.
7. Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
8. Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Ministerstwa osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
9. Przy wejściu numer II od ul. Wspólnej zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
10. Zakupiono schodołaz umożliwiający osobom z niepełnosprawnością korzystanie z dużej sali konferencyjnej nr 5114B na V piętrze.
11. Zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnością na V piętrze budynku.
12. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda D1 z siedziskiem.
13. Wykonano w windzie D1 dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda.
14. Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano trzy platformy umożliwiające pokonanie schodów.
15. Na sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej oraz w recepcji obsługującej klientów zainstalowano w podłodze pętle indukcyjne umożliwiające wzmocnienie dźwięku dla osób z aparatami słuchowymi.
16. Na sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej zakupiono rampę przenośną umożliwiającą prelegentowi z niepełnosprawnością dostanie się na podest z mównicą.
17. Zakupiono dodatkową, mobilną pętlę indukcyjną wzmacniającą dźwięk na salach konferencyjnych.
18. W ramach modernizacji budynku Ministerstwa dostosowano 8 łazienek na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
19. Wykonano instalacje alarmowe we wszystkich toaletach dla osób z niepełnosprawnością.
20. W łazience na IV piętrze zainstalowano nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC.
21. Wykonano dodatkowe poręcze na klatkach schodowych oraz trzy poręcze na zewnątrz budynku zgodnie z przepisami pożarowymi.
22. Zakupiono dwa fotele do ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz zemdlonych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:00 – 16:00,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • wysłać e-mail na adres: kancelaria@mfipr.gov.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 222 500 130,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15-16:15,
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu 538 817 837.

W kontakcie z naszym urzędem osoba słabo słysząca może także skorzystać z systemu pętli indukcyjnej w recepcji głównej i w sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej.

Informacja o działalności Ministerstwa (PDF 654 KB) – tekst łatwy do czytania (ETR – Easy-to-read)

https://youtu.be/7Ve4GrQmb0o

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.